კატალოგი

Მოხმარების პირობები

Მოხმარების პირობები

ეს დოკუმენტი "მომხმარებლის ხელშეკრულება" (შემდგომში - ხელშეკრულება) არის ინდივიდუალური მეწარმის ალექსანდრე გალუტინის შეთავაზება, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე https://proscooter.shop (შემდგომში "საიტი"), ხელშეკრულების დასადებად. ქვემოთ ჩამოთვლილ ხელშეკრულების პირობებზე.

1. ზოგადი დებულებები

1.1. თქვენ ადასტურებთ, რომ საიტზე დარეგისტრირების მომენტიდან და საიტის, ისევე როგორც საიტის პერსონალიზებული სერვისებით სარგებლობის მომენტიდან, თქვენ ხართ საიტის მომხმარებელი, სანამ თქვენს პირად მიმართვას საიტის ადმინისტრაციას მოთხოვნით უარი თქვას ნებისმიერ ურთიერთობაზე საიტთან.

1.2. თქვენ მიერ საიტის გამოყენება ნებისმიერი გზით და ნებისმიერი ფორმით მისი დეკლარირებული ფუნქციონირების ფარგლებში, მათ შორის:

ა) საიტზე განთავსებული მასალების ნახვა;

ბ) რეგისტრაცია ან/და ავტორიზაცია საიტზე;

გ) საიტზე ნებისმიერი მასალის განთავსება ან ჩვენება, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება: ტექსტები, ჰიპერტექსტური ბმულები, სურათები, აუდიო და ვიდეო ფაილები, ინფორმაცია და/ან სხვა ინფორმაცია;

ქმნის ხელშეკრულებას ამ ხელშეკრულების პირობების შესახებ.

1.3. ნებისმიერი ზემოაღნიშნული შესაძლებლობის გამოყენებით საიტის გამოსაყენებლად, თქვენ ადასტურებთ, რომ:

ა) საიტის გამოყენებამდე სრულად გაეცანით წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს;

ბ) თქვენ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობას თქვენი მხრიდან ყოველგვარი გამონაკლისებისა და შეზღუდვების გარეშე და იღებთ ვალდებულებას, შეასრულოთ ისინი ან შეწყვიტოთ საიტის გამოყენება. თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს ან არ გაქვთ უფლება დადოთ ხელშეკრულება მათზე დაყრდნობით, დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ საიტის ყოველგვარი გამოყენება;

გ) ხელშეკრულება (მათ შორის მისი რომელიმე ნაწილი) შეიძლება შეიცვალოს საიტის მიერ რაიმე განსაკუთრებული შეტყობინების გარეშე. ხელშეკრულების ახალი ვერსია ძალაში შედის საიტზე განთავსების ან მომხმარებლის ყურადღების მიქცევის მომენტიდან სხვა მოსახერხებელი ფორმით, თუ ხელშეკრულების ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. საიტის გამოყენების ზოგადი პირობები

2.1. საიტი ყიდის საქონელს და/ან მომსახურებას ვებ რესურსის https://proscooter.shop და საიტის შესაბამისი სერვისების მეშვეობით.

2.2. საიტი აწვდის საქონელს ამ შეთანხმების მე-5 ნაწილში მითითებული მეთოდებით.

2.3. საიტი უზრუნველყოფს წვდომას საიტის პერსონალიზებულ სერვისებზე, რათა მიიღოთ ყველაზე სრულყოფილი ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო პროდუქტის შესახებ, შექმნათ რეიტინგები და მოსაზრებები, მონაწილეობა მიიღოთ საკონკურსო პროგრამებში და საიტის მიერ გამართულ სხვა აქციებში.

2.4. ამით თქვენ ნებაყოფლობით თანხმობას აძლევთ, რომ შეგატყობინოთ საიტის ყველა ქმედებაზე, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის გაყიდვასთან და/ან სერვისების მიწოდებასთან, შეკვეთის სტატუსის ჩათვლით, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ხასიათის მოვლენების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია საქონლის მომსახურებებთან. საიტი.

2.5. თანხმობა ბიულეტენის მიღებაზე:

SMS და ელ.ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენი https://proscooter.shop ან მესამე მხარის გამოწერით, რომელსაც უფლება აქვს გააგზავნოს https://proscooter.shop-ის სახელით ინტერნეტში, მე თანახმა ვარ მივიღო საინფორმაციო შეტყობინებები მითითებულ ტელეფონზე და/ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერაში საიტზე https://proscooter.shop.

ინფორმირებული ვარ, რომ https://proscooter.shop საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერის გასაუქმებლად, მომიწევს დამოუკიდებლად მივყვე საიტის მიერ გამოგზავნილი შეტყობინებების ტექსტში საიტის ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან მითითებულ ბმულს „გაუქმება“ ან შევატყობინო ჩემი უთანხმოების შესახებ. ამ შეთანხმების „კონტაქტები“ განყოფილებაში მითითებულ მისამართებზე საინფორმაციო გამოგზავნის მიღებით.

მე ასევე უფლებას ვაძლევ საიტს ან მესამე პირებს, რომლებსაც უფლება აქვთ გამოაგზავნონ მეილიები საიტის სახელით, შეაგროვონ, შეინახონ და დაამუშავონ ჩემს მიერ საიტზე გადაცემული ყველა პერსონალური მონაცემი (გვარი, სახელი, პატრონიმი და ელექტრონული ფოსტის მისამართის ჩათვლით) რათა გაეცნოთ სიახლეებს და სხვა საიტებზე მოვლენებს.

2.6. თქვენ ეთანხმებით, რომ საიტი არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეტყობინებების დაგვიანებაზე, წარუმატებლობაზე, არასწორი ან დაგვიანებული მიწოდებისთვის, წაშლის ან შეუკავებლობისთვის. ამავდროულად, საიტი იტოვებს უფლებას ხელახლა გაუგზავნოს ნებისმიერი შეტყობინება, თუ თქვენ არ მიიღებთ მას.

2.7. თქვენ შეგიძლიათ დასვათ ყველა შეკითხვა ინფორმაციის მხარდაჭერის შესახებ მისამართზე hello@proscooter.shop.

2.8. თქვენ აცნობიერებთ, რომ პროდუქტის თანმხლები აღწერა საიტზე არ არის ამომწურავი და შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს. თქვენ გაქვთ უფლება გამოაგზავნოთ ყველა კომენტარი საქონლის არაზუსტ აღწერაზე საიტზე hello@proscooter.shop.

2.9. თქვენ აცნობიერებთ, რომ საიტი ახორციელებს გონივრულ ძალისხმევას, რათა უზრუნველყოს, რომ საქონლის გარეგნობა, შეფუთვა და მახასიათებლები შეესაბამება საიტის კატალოგში მოცემულ აღწერილობებს. ამავდროულად, საიტი გაცნობებთ, რომ საქონლის ფაქტობრივი გარეგნობა, შეფუთვა და მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ აღწერებისგან როგორც ასორტიმენტის საქონლის შემთხვევაში, ასევე უშუალოდ მწარმოებლის მიერ საქონელში განხორციელებული ცვლილებების შემთხვევაში.

2.10. თქვენ გაცნობებთ, რომ საიტზე საქონლის ფასი და ხელმისაწვდომობა იცვლება მთელი საათის განმავლობაში წინასწარი შეტყობინების გარეშე და მითითებულია საიტზე კატალოგში გამოტანილ ინდივიდუალურ სტატუსსა და დეტალურ პროდუქტის ბარათში.

3. მომხმარებლის ვალდებულებები საიტის გამოყენებისას

3.1. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოიყენოთ საიტის სერვისები შემდეგი მიზნებისთვის:

3.1.1. უკანონო კონტენტის ატვირთვა არღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებას; ხელს უწყობს ძალადობას, სისასტიკეს, სიძულვილს და/ან დისკრიმინაციას რასობრივი, ეროვნული, სექსუალური, რელიგიური, სოციალური ნიშნით; შეიცავს ცრუ ინფორმაციას ან/და შეურაცხყოფას კონკრეტული პირების, ორგანიზაციების, ხელისუფლების მიმართ;

3.1.2. უკანონო ქმედებების ჩადენის წახალისება, აგრეთვე იმ პირთა დახმარება, რომელთა მოქმედება მიმართულია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი შეზღუდვებისა და აკრძალვების დარღვევაზე;

3.1.3. არასრულწლოვანთა უფლებების დარღვევა ან/და მათთვის რაიმე ფორმით ზიანის მიყენება;

3.1.4. უმცირესობათა უფლებების დარღვევა;

3.1.5. სხვა პირის ან ორგანიზაციის ან/და საზოგადოების წარმომადგენლის იმიჯირება, რომელიც არ არის საკმარისი უფლებების გარეშე, საიტის თანამშრომლების ჩათვლით;

3.1.6. შეცდომაში შეყვანა ნებისმიერი საქონლის თვისებებისა და მახასიათებლების შესახებ საიტის კატალოგიდან; საქონლის არასწორი შედარება, აგრეთვე იმ პირების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება (არა) რომლებიც იყენებენ გარკვეულ საქონელს, ან ასეთი პირების გმობას;

3.1.7. კონტენტის ჩამოტვირთვები, რომელიც არ გაქვთ უფლება გახადოთ ხელმისაწვდომი საქართველოს კანონმდებლობით ან რაიმე საკონტრაქტო ურთიერთობით;

3.1.8. კონტენტის ატვირთვა, რომელიც გავლენას ახდენს და/ან შეიცავს ნებისმიერ პატენტს, სავაჭრო ნიშანს, სავაჭრო საიდუმლოებას, სავაჭრო სახელს, საავტორო უფლებებს და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს, აგრეთვე სხვა უფლებებს ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებზე, რომლებსაც ფლობენ ან სამართლიანად იყენებენ მესამე მხარეები;

3.1.9. სარეკლამო ინფორმაციის და/ან სპამის ჩამოტვირთვები, რომლებიც არ არის სპეციალურად ავტორიზებული;

3.1.10. პერსონალური მონაცემების, ნებისმიერი პირის პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება;

3.1.11. საიტის ნორმალური ფუნქციონირების დარღვევა;

3.1.12. ქართული ან საერთაშორისო სამართლის დარღვევა.

3.2. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ ლანძღვა-გინება, უხამსი და შეურაცხმყოფელი სურათები, შედარება და გამონათქვამები საიტზე, მათ შორის სქესის, რასის, ეროვნების, პროფესიის, სოციალური კატეგორიის, ასაკის, პიროვნებისა და მოქალაქის ენასთან დაკავშირებით, ასევე ორგანიზაციები, ხელისუფლება, ოფიციალური სახელმწიფო სიმბოლოები (დროშები, გერბები, ჰიმნები), რელიგიური სიმბოლოები, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები (ისტორიისა და კულტურის ძეგლები).

3.3. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ საიტს აქვს უფლება (მაგრამ არა ვალდებულება) თავისი შეხედულებისამებრ, უარი თქვას გამოქვეყნებაზე და/ან წაშალოს ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც ხელმისაწვდომია საიტის სერვისებით.

4. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

4.1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობები და თქვენსა და საიტს შორის პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული ურთიერთობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებიც საიტმა მიიღო ან შეიძლება მიიღოს თქვენგან საიტზე რეგისტრაციისას და/ან შეკვეთის განთავსებისას და აუცილებელია საიტის ვალდებულებების შესასრულებლად თქვენს პროდუქტთან/მომსახურებასთან დაკავშირებით. შეძენა და/ან თქვენი წვდომა საიტის სერვისებზე.

5. საქონლის ყიდვისა და მიწოდების პირობები

5.1. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საქონელი საიტზე, მათზე გადახდით, გვერდზე ჩამოთვლილი მეთოდების გამოყენებით https://proscooter.shop/page/payment.

5.2. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ მიერ არჩეული გადახდის მეთოდი არ შეიცვლება საიტზე შეკვეთის განთავსების მომენტიდან.

5.3. თქვენ ეთანხმებით, რომ ონლაინ გადახდილი შეკვეთის დადასტურება ხდება მხოლოდ შეკვეთის გადასახდელად თანხების დებეტის დადასტურების შემდეგ.

5.4. თქვენ ადასტურებთ, რომ შეკვეთის ონლაინ გადახდა უნდა განხორციელდეს საიტზე განთავსების მომენტიდან 2 საათის განმავლობაში. თქვენ ეთანხმებით, რომ მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ შეკვეთის გადაუხდელობის შემთხვევაში შეკვეთა შეიძლება გაუქმდეს.

5.5. საიტი აწვდის საქონელს გვერდზე https://proscooter.shop/page/delivery ჩამოთვლილი მეთოდებით. თქვენ გაქვთ უფლება აირჩიოთ თქვენთვის მოსახერხებელი მიტანის მეთოდი თქვენს რეგიონში/ქვეყანაში მიტანის პირობების შესაბამისად ან თქვენი პრეფერენციებიდან გამომდინარე.

5.6. თქვენ ეთანხმებით, რომ თუ შეუძლებელია თქვენი ბრალის გამო საქონლის გადაცემა, მათ შორის იმ პერიოდის დარღვევა, რომლის განმავლობაშიც თქვენ მოგთხოვთ საქონლის აღება, საიტი განიხილავს თქვენს უარს საქონელზე. ამ შემთხვევაში საქონელი უბრუნდება საიტს და შეკვეთა ითვლება გაუქმებულად.

5.7. საქონელზე უარის თქმის შემთხვევაში, ისევე როგორც თქვენ მიერ შეკვეთილი საქონლის არარსებობის შემთხვევაში, საიტზე გადატანილი საქონლის წინასწარ გადახდა, გარდა საქონლის მიტანისთვის საიტის ხარჯებისა, დაბრუნდება. თქვენთან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღის შემდეგ.

5.8. ყველა შეკითხვა, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდების პირობებთან, შეგიძლიათ გაგზავნოთ საიტზე მისამართზე - hello@proscooter.shop.

6. პასუხისმგებლობა

6.1 საიტის სერვისები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა რესურსებზე. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ საიტი არ არის პასუხისმგებელი ამ რესურსების ხელმისაწვდომობაზე და მათ შინაარსზე, ისევე როგორც ნებისმიერ შედეგებზე, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ რესურსების შინაარსის გამოყენებასთან.

6.2. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ საიტი არ ეკისრება პასუხისმგებლობას თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებსაც თქვენ აწვდით მესამე მხარის რესურსებს ან/და სხვა მესამე მხარეებს, მათზე გადასვლის შემთხვევაში.

6.3. თქვენ ადასტურებთ, რომ საიტი არ არის პასუხისმგებელი მონაცემების შესაძლო დაკარგვაზე და/ან დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს თქვენი ამ შეთანხმების დებულებების დარღვევის, ასევე საიტის პერსონალიზებული სერვისების არასათანადო წვდომის და/ან გამოყენების გამო.

6.4. პასუხისმგებლობა არასრულწლოვანთა ქმედებებზე, მათ შორის საქონლის შესყიდვაზე საიტის კატალოგიდან, ეკისრება არასრულწლოვანთა კანონიერ წარმომადგენლებს.

6.5. თქვენ ეთანხმებით, რომ საიტის მიერ საქონლის გაყიდვის ან/და მიწოდების ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არასათანადო შესრულების შემთხვევაში თქვენს მიერ თქვენს შესახებ ყალბი და/ან არასწორი მონაცემების მიწოდებასთან დაკავშირებით, ასევე თქვენს წარუმატებლობასთან დაკავშირებით. ამ შეთანხმების პირობების შესასრულებლად, საიტი არ იქნება პასუხისმგებელი.

7. საიტის დეტალები

ინდმეწარმე ალექსანდრე გალუტინი

საიდენტიფიკაციო ნომერი 302218981

მისამართი: საქართველო, თბილისი, შ.ღამბაშიძის ქ.4

ელ.წერილი შეკითხვებისთვის – hello@proscooter.shop

გამოქვეყნების თარიღი - 2022 წლის 24 ივნისი

უკან ზარი
მოთხოვნა წარმატებით გაიგზავნა!
Имя *
Телефон *
Წინასწარი შეკვეთა

Unfortunately, this product is not available in our store in Tbilisi.
But we can order it for you!
Pre-order conditions:
(1)
- 100% prepayment
- 10% discount
- Delivery time 10-20 days
(2)
- 50% prepayment
- 5% discount
- Delivery time 10-20 days
We will check the availability at the supplier's warehouse and then contact you to make payment.

წინასწარი შეკვეთა წარმატებით გაიგზავნა!
Name *
Phone *

ყიდვა
Название товара
100 ₾
1 шт.
Перейти в корзину